Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

Uitfasering HTTPS Post

Per 31 december 2020 zal HTTPS Post én het FTP protocol geen beschikbare route meer zijn voor het aanleveren van datasets. Als alternatief wordt de DeliveryUpload API aangeboden. Deze route ondersteunt bestanden tot 2GB en werkt volgens de standaardmethode van onze API (incl. OAuth20). Voor het uploaden van datasets groter dan 2GB kunt u tot 31 december 2020 gebruik maken van onze FTP server, daarna van onze SFTP server.

Via HTTPS post wordt het bestand gepost op het upload adres van 2BA. HTTPS post is vaak eenvoudig vanuit software te gebruiken en geeft de minste kans op firewall blokkades wegens het gebruik van de standaard HTTPS poort. De HTTPS post web werkt met basic authentication over HTTPS. De gegevens zijn:

 Voorbeeldcode

//... public class ExtendedWebClient : WebClient { 	public ExtendedWebClient() 	{ 		this.Timeout = 100000;  	}   	 public int Timeout { get; set; } 	 public bool AllowWriteStreamBuffering { get; set; }   	 protected override WebRequest GetWebRequest(Uri address) 	 {   		var request = base.GetWebRequest(address);   		if (request != null)   		{    			request.Timeout = this.Timeout;    			var httpRequest = request as HttpWebRequest;    			if (httpRequest != null)    			{ 	    			httpRequest.AllowWriteStreamBuffering = this.AllowWriteStreamBuffering;    			}   		}   		return request;  	} }
ExtendedWebClient web = new ExtendedWebClient(); //Set the basis authentication web.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("test@2ba.nl", "*********"); //Upload the file byte[] retData = null; try { web.Timeout = Timeout.Infinite; web.AllowWriteStreamBuffering = false; retData = web.UploadFile("https://uploads.2ba.nl/default.aspx", "POST", "c:\\test.zip"); } catch (System.Net.WebException ex) { //Outch, an error has occured. Read out the status and description string statuscode = null; string message = null; statuscode = ((Net.HttpWebResponse)ex.Response).StatusCode.ToString(); message = ((Net.HttpWebResponse)ex.Response).StatusDescription(); } //...
Sub test()
  Dim result As String
  result = HTPPPost.PostFile("https://uploads.2ba.nl", "d:\temp", "test.zip", "test@2ba.nl", "password")
  If result = "" Then
    MsgBox ("Bestand gepost")
  Else
    MsgBox ("Server retourneerde de volgende melding: " + result)
  End If
End Sub
Private Const HTTPREQUEST_SETCREDENTIALS_FOR_SERVER = 0
Private Const HTTPREQUEST_SETCREDENTIALS_FOR_PROXY = 1
Public Function PostFile(url As String, filepath As String, filename As String, Optional userName As String, Optional password As String)
  Dim bound As String
  Dim boundSeparator As String
  Dim boundFooter As String
  
  bound = "AaB03x"
  boundSeparator = "--" & bound & vbCrLf
  boundFooter = "--" & bound & "--" & vbCrLf
  
  Dim strBody As String
  strBody = boundSeparator
  Dim strFile As String
  strFile = GetFile(filepath + "\" + filename)
  strBody = strBody & "Content-Disposition: form-data; name=""" & "userfile" & """; filename=""" & filename & """" & vbCrLf & "Content-Type: text/xml" & vbCrLf & vbCrLf & strFile & vbCrLf
  strBody = strBody & boundFooter
  
  Dim contentType As String
  contentType = "multipart/form-data; boundary=" & bound
   
  PostFile = Post(url, strBody, userName, password, contentType)
End Function
Private Function Post(url As String, formdata As String, Optional userName As String, Optional password As String, Optional contentType As String) As String
  Dim httpRequest
  Set httpRequest = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
  
  httpRequest.Open "POST", url, False
  If userName <> "" And password <> "" Then
    httpRequest.SetCredentials userName, password, HTTPREQUEST_SETCREDENTIALS_FOR_SERVER
  End If
  
  If contentType <> "" Then
  httpRequest.setRequestHeader "Content-Type", contentType
  End If
  
  Dim formBytes() As Byte
  formBytes = StrConv(formdata, vbFromUnicode)
  
  httpRequest.send formBytes
  
  Do Until httpRequest.Status <> 0
    DoEvents
  Loop
  If httpRequest.Status = 200 Then
    'All OK
    Post = ""
  Else
    Post = httpRequest.StatusText 'More details: httpRequest.responseText
  End If
  Set httpRequest = Nothing
End Function
Public Function GetFile(strFileName As String) As String
  Dim strFile As String
  Dim nFile
  
  nFile = FreeFile
  Open strFileName For Binary As #nFile
  strFile = String(LOF(nFile), " ")
  Get #nFile, , strFile
  Close #nFile
  
  GetFile = strFile
End Function
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>">
<head>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
	<jdoc:include type="head" />
	<!--[if lt IE 9]>
		<script src="/<?php echo $this->baseurl ?>/media/jui/js/html5.js"></script>
	<![endif]-->
</head>
<body class="site <?php echo $option
	. ' view-' . $view
	. ($layout ? ' layout-' . $layout : ' no-layout')
	. ($task ? ' task-' . $task : ' no-task')
	. ($itemid ? ' itemid-' . $itemid : '')
	. ($params->get('fluidContainer') ? ' fluid' : '');
?>">